Säkert underhållsstopp

Anläggningar slits och behöver regelbundet repareras och underhållas. När anläggningen står för underhållsarbetet kan i vissa fall risken för olycka vara något förhöjd. Reparationerna utförs på många platser och av – mestadels – inhyrd arbetskraft. Arbetena är tidsplanerade för att begränsa stilleståndstiden. Säkerheten för all personal är det viktigaste – inga olyckor ska inträffa.

Före underhållsstoppet planeras arbetet i minsta detalj för att allt ska klaffa. Det upprättas bl a arbetsmiljöplaner, utförs riskbedömningar, entreprenörer genomgår lokala säkerhetsutbildningar, skyddsronder genomförs, m m.

Under underhållsstoppet blir inte alltid allt man planerat som man tänkt. Det förekommer att man tar genvägar för att hinna med. Långa arbetspass med trötthet som följd kan påverka säkerhetsbeteendet. Förhållanden som mörker, hård vind och kyla påverkar också. Ibland utförs service på säkerhetssystem då anläggningen är stoppad. För att underlätta passage ställs även brandsektioner upp.  Gasflaskor lämnas kvar inomhus till nästa dag, m m. Det är inte alltid anläggningen har den säkerhetsnivå under stoppet som vid normal drift.

Efter underhållsstoppet görs utvärderingar för att lära sig av uppkomna misstag/missförstånd och för att vara ännu mer förberedd inför nästa underhållsstopp. Det kan gälla kommunikation, rapporterade avvikelser, tillbud och i värsta fall olyckor.

Säkerhetskultur i Sverige AB arbetar med säkerhetskultur på alla plan. Vid ett underhållsstopp vistas många personer på anläggningen och därmed förekommer flera olika kulturer som alla ska samordnas till den säkerhetsnivå som beställaren satt upp.

Jag kan fylla ert behov genom att som oberoende part verka för att en god säkerhetskultur efterlevs. Några konkreta uppgifter som jag kan bistå med:

  • Riskbedömningar för det planerade arbetet (s k säker-jobb-analyser)
  • Upprätta, genomföra och rapportera planerade skyddsronder under stoppet
  • Kontrollera att entreprenörerna har beställarens föreskriva säkerhetsutbildningar
  • Upprätta arbetsmiljöplaner
  • Rapportera avvikelser till ert rapporteringssystem