Säkert underhållsstopp

Anläggningar slits och behöver regelbundet repareras och underhållas. När en anläggning är avställd för underhållsarbete kan i vissa fall risken för olycka vara något förhöjd. Reparationerna utförs på många platser och av – mestadels – inhyrd arbetskraft som saknar kännedom om anläggningen. Arbetena är tidsplanerade för att begränsa stilleståndstiden.

Ett vanligt arbetssätt i samband med underhållsstopp kan vara så här:

Före underhållsstoppet planeras arbetet i minsta detalj för att allt ska klaffa. Det upprättas bland annat arbetsmiljöplaner, det utförs riskbedömningar, entreprenörer genomgår lokala säkerhetsutbildningar, skyddsronder genomförs, med mera.

Under underhållsstoppet blir det inte alltid som man har planerat. Man tar genvägar för att hinna med enligt tidplanen. Säkerhetsnivå under stoppet är inte på samma nivå som vid normal drift. Långa arbetspass med trötthet som följd påverkar säkerhetsbeteendet. Förhållanden som mörker, hård vind och kyla påverkar också. Ibland utförs service på säkerhetssystem då anläggningen är stoppad. För att underlätta arbetet ställs brandsektioner upp, sprinkler och brandlarm stängs av. Gasflaskor lämnas kvar på arbetsplatsen till nästa dag.

Efter underhållsstoppet görs utvärderingar för att lära sig av uppkomna misstag och missförstånd, för att vara ännu mer förberedd inför nästa underhållsstopp. Det kan gälla kommunikation, rapporterade riskfyllda förhållanden, avvikelser, tillbud och i värsta fall olyckor.

Säkerhetskultur i Sverige AB arbetar med säkerhetskultur på alla plan. Vid ett underhållsstopp vistas många personer på anläggningen och därmed förekommer flera olika kulturer som alla ska samordnas till den säkerhetsnivå som beställaren satt upp.

Säkerhetskultur i Sverige AB kan fylla ert behov genom att som oberoende part verka för att en god säkerhetskultur efterlevs. Det här kan du få hjälp med:

  • riskbedömningar för det planerade arbetet (så kallad säker-jobb-analys)
  • att upprätta, genomföra och rapportera planerade skyddsronder under stoppet
  • att kontrollera att entreprenörerna har beställarens föreskriva säkerhetsutbildningar
  • att upprätta arbetsmiljöplaner
  • att rapportera avvikelser till ert rapporteringssystem.