Uppdrag

Våra kunder ställer höga krav på säkerhet och arbetsmiljö och är experter inom sina branscher.
Säkerhetskultur i Sverige AB växer med kunderna genom engagemang och ett nära samarbete, vilket för oss är nyckeln till framgång.

Några av uppdragen:

Utbildning i säkerhetskultur och beetendebaserad säkerhet –
Perstorp

Under 2017 genomfördes utbildningar med all personal på Perstorp i Stenungsund.

Utbildningarna genomfördes i mindre grupper med fokus på att förstärka det säkra beteendet, ledningens betydelse samt att vidareutveckla Take Care-observationer. Inga nya rutiner eller checklistor skapades.

Innehållet byggde till stor del på storytelling, samt diskussion kring olika orsaker till inträffade tillbud/olyckor. Utbildningen avslutades med Take Care-observationer som sedan utvärderades och återkopplades.

Saneringsövningar på kemisk fabrik

Vid tre tillfällen tränades egen personal i att hantera utsläpp av egenhanterade kemikalier. Deltagarna fick agera i sina roller och med egen räddningsutrustning på olika platser som var förberedda. Även personsanering ingick. Övningarna genomfördes enbart internt.

Insatsledarutbildning

Vid en olycka eller ett tillbud på egen anläggning är det viktigt för utgången och konsekvenser att egen personal kan agera och samverka med räddningstjänst.

I utbildningen ingick bl a att vara insatsledaer, genomgång av företagets egna instruktioner och rutiner, agerande på skadeplats, samverkan och räddningstjänstens organisation och rutiner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska hälsorisker –
Hedemora Energi

Under hösten 2016 genomförde Säkerhetskultur utbildningar med all personal på Hedemora Energi.

Företaget har ett brett uppdrag med såväl energi- och vattenförsörjning som fiber och återvinningscentraler för kommunens invånare.
Uppdraget handlade om att förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, bl a i och med införandet av incidentrapporteringssystemet ENIA. Dessutom arbetade vi med säkerhet kring hantering av kemikalier på företagets anläggningar.

”Utbildningarna genomfördes i blandade grupper med mycket diskussioner bland deltagarna. Upplägget gjorde att vi fick en större insikt om varandras arbetsmiljö inom företaget vilket är värdefullt.  Samtidigt fick vi ett system för inrapportering av arbetsmiljöhändelser på plats, samt en ökad insikt och kunskap om de kemikalier vi använder i vår verksamhet. I och med utbildningsinsatsen har vi tagit ytterligare ett kliv framåt i utvecklandet av säkerhetskulturen inom vårt företag.”

Arbetsmiljöseminarium –
Billerud Karlsborg

”Säkerhetskultur hjälpte oss med att förbereda och genomföra en arbetsmiljödag för hela koncernen. I och med att den nya AFSen om Social och organisatorisk arbetsmiljö skulle träda i kraft ansåg vi det som viktigt att lyfta frågeställningarna till dem som närmast arbetar med dessa frågor i sin vardag. Vi har upparbetade välfungerande rutiner för hur vi systematiskt förebygger arbetsskador i företaget och vi vill även få in dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi hade ca 100 deltagare, huvudsakligen chefer, skyddsombud, HR och arbetsmiljöfunktion från våra fem olika bruk i Sverige. 

Tillsammans med Säkerhetskultur och externa föreläsare fick vi en ännu bättre förståelse kring ämnesområdet samt tips, idéer och inspiration om hur vi kan utveckla det vidare inom vår koncern.”

”Bra föreläsare och stor aktivitet.” 

”Mycket diskussioner i grupperna under workshopen.”

Utbildning inom BAM, säkerhetskultur och beteendebaserad säkerhet –
Munksjö Paper Billingsfors

Säkerhetskultur genomförde utbildning inom BAM, säkerhetskultur och beteendebaserad säkerhet för chefer, huvudskyddsombud och skyddsombud.

Efter genomförd utbildning fick kursdeltagarna en bättre förståelse för vikten av att vara ett föredöme inom säkerhetsområdet och att man inte behöver krångla till skyddsarbetet för mycket.

Omdömen från utbildningen:

”Inspirerande, intressanta, verklighetsanpassade diskussioner.”
”Bra, belysande diskussioner och föreläsning. Nya infallsvinklar och erfarenheter.”
”Fått insyn i vikten av att lyfta det positiva inom säkerhetsområdet för att påverka de mjuka frågorna.”
”Jag känner mig säkrare i min roll som BBS-observatör.”

Arbetsmiljöutbildning i industriprojekt –
Rottneros Vallviks Bruk

På Rottneros Vallviks Bruk ville man få en större förståelse kring lagar, regler, föreskrifter, standarder och egna rutiner rörande arbetsmiljöområdet och applicerat på olika typer av projekt, Man ville också uppnå en samsyn gällande arbetssätt och förväntningar mellan skyddsorganisationen och arbetsgivaren. Deltagare i utbildningen var chefer/ledare/ingenjörer/skyddsombud.

Tillsammans med en arbetsgrupp på Vallviks Bruk togs ett utbildningsprogram fram där vi vävde in ren kunskap blandat med övningar för att tillämpa och testa olika arbetssätt.

Ett genomgående budskap var att så tidigt som möjligt involvera alla, eller representanter, som är berörda och tillsammans identifiera risker. Det gagnar såväl säkerheten som kostnadsmassan i projektet.

Med utbildningen i bagaget och nya/reviderade rutiner räknar Vallviks Bruk med att höja säkerheten och effektiviteten i framtida projekt.