Säkerhetskultur – individens medverkan

Bakgrund:

Arbetsplatsolyckorna har i huvudsak bekämpats genom åtgärder i den fysiska/tekniska miljön. Skulden för olyckor läggs ofta på den mänskliga faktorn och som orsak mänsklig felhandling. Att söka orsaken till olyckor hos den enskilda individen begränsar möjligheten att se de verkliga bakomvarande orsakerna till att arbetsplatsolyckor sker.

Dialogen och öppenhet på arbetsplatsen hur man själv agerar i olika situationer är centralt för en väl utvecklad säkerhetskultur. I samtal mellan medarbetare föds tankar och idéer och att själv få höra hur andra tänker i olika situationer är viktigt. Informationen som kommer upp i samtalen stimulerar ofta andra som deltar i möten att se nya saker, problem eller lösningar. Denna kunskapsbildning kan endast uppstå genom samtal mellan människor.

Denna utbildning är inriktad på dialogen mellan deltagarna, egna erfarenheter, kunskaper och kommunikationsvägar. Dessa mjuka frågor bidrar starkt till en god säkerhetskultur. Utbildningen utgår från individens ansvar för att bidra till den säkra arbetsplatsen.

Innehåll:

Utbildningen är indelad i fyra delar. Utbildningens syfte är att få förståelse för hur mitt egna beteende påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Teori varvas med exempel, övningar och avslutas med en säkerhetsrunda. Deltagare får efter utbildningen ett utbildningsintyg.

  • Del 1: Hur bygger man en säker arbetsplats?
  • Del 2: Fall/scenarios: flera orsaker till arbetsplatsolyckor
  • Del 3: Hur ska jag som medarbetare medverka till en säker arbetsplats?
  • Del 4: Säkerhetsgenomgång på arbetsplatsen (”walk-through”)
  • Målgrupp: Operativ personal, skyddsombud, arbetsledare, platschef.
  • Längd: 4 timmar (4 moduler à 50 minuter)
  • Genomförande: Lärarstödda samtal (inget datorstöd)
  • Plats: Utbildningen genomförs med fördel på deltagarnas arbetsplatser. Så långt som möjligt anpassas utbildningstiden till deltagarnas ordinarie arbetstid.
  • Övrigt: Lämpligt antal deltagare är 8 till 10 personer.